512 752 131 pracujemy pn-pt od 8 do 17
Polityka prywatności
I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny, tzn. nie generuje obowiązków dla Użytkowników Serwisu. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz Sprzedających w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies i narzędzi analitycznych.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik, Serwis, Usługa Elektroniczna, Sprzedający, Kupujący) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronie: www.avitoart.pl.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest:

 1. przy zawarciu umowy pośrednictwa oraz w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych - Józef Fus prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U. „AVITO” Józef Fus z siedzibą w (37-110) Żołyni przy ul. Mickiewicza 1B/3, NIP: 8151638093, REGON: 180826306,
 2. przy zawarciu umowy sprzedaży – Sprzedający wskazany w trakcie składania Zamówienia w Serwisie przez Kupującego,

zwani dalej „Administratorem”.

Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Korzystanie z Serwisu, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu (Sprzedającego lub Kupującego) jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu I oraz w Regulaminie Serwisu i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu;
 2. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

II. Podstawy przetwarzania danych

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
III. Podstawy przetwarzania danych

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Serwisie.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie w następujących celach:

 1. wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem ww. umów – dane w zakresie maksymalnym (tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy – w tym: ulica, numer domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby o ile jest inny od adresu dostawy) przechowuje się przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
 2. ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub podnoszone są do Administratora – dane w zakresie maksymalnym jak wyżej oraz w przypadku Użytkowników lub Kupujących nie będących konsumentami także firma, NIP Użytkownika lub Kupującego przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
 3. marketingowych – imię i adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 4. marketingu bezpośredniego – adres poczty elektronicznej przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
 5. wyrażenia przez Kupującego opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – adres poczty elektronicznej przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 6. prowadzenia ksiąg podatkowych – imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, o ile jest inny niż adres dostawy, nazwę firmy oraz NIP Użytkownika lub Kupującego przechowuje się do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy stanowią inaczej.
IV. Odbiorcy danych w Serwisie

Dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży oraz dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania Administratora na rzecz Użytkowników;
 2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Użytkowników i uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu Administratora czynności, tj.:
  1. podwykonawcom Administratora wspierającym go w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Użytkowników, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Użytkowników, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży Towarów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
  2. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych dla Administratora;
  3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
  4. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  5. agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
  6. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 3. innym administratorom będącym:
  1. agencjami reklamowymi lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych dla Administratora lub współpracującymi z Administratorem przy obsłudze Użytkowników lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży Towarów;
  2. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
  3. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
  4. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
  5. zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych.
V. Odbiorcy danych w Serwisie

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu a w przypadku Sprzedających na ich adresy kontaktowe podane w Ofercie Sprzedaży.

VI. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych czy uczestników badań w ankietach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania informacji o Administratorze oraz materiałów promocyjnych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

VII. Cookies w Serwisie

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających strony Serwisu w następujących celach:

 1. zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 2. zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że Użytkownik zapisze koszyk;
 3. zapamiętania zawartości schowka (przechowalni);
 4. zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (Serwisu);
 5. porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 6. zapamiętania zamknięcia informacji o newsletterze;
 7. uzyskiwania informacji dotyczących aktywności Kupującego i Sprzedającego - o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go Towarach (przeglądanych, wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka).remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).
 8. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu (pliki Cookies statystyczne),
 9. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki.

Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google oraz z usług Facebook Pixel, Brand 24, SoTrender oraz Senuto. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (uniemożliwiają identyfikację osoby), do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

VIII. Zabezpieczenia

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.